เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รุ่น 10 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลแบบองค์รวมในการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพมารดาทารก ให้การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ โดยการสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพ และสิทธิของมารดา ทารกและครอบครัว