ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2