เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2-2016_SET0205_ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม_2y

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยพัฒนาและฝนทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม เช่น การอ่านบทความด้านเทคนิค บันทึกข้อความ คู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้นๆ บรรยาย และนำเสนอ