เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกทักษะอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ

ฝึกอ่าน ทำความเข้าใจเข้าใจ ตีความ วิเคราะห์ บทอ่านที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตจริง

Course Syllabus : ประมวลการสอน

Reading (การอ่าน) มี 4 บท                                                           

บทที่ 1 Students of the world                                              

บทที่ 2 Best friends                                                                   

บทที่ 3 The young ones                                                  

บทที่ 4 How good is your memory                                

  Writing (การเขียน) มี 4 บท

บทที่ 1 How to write …personal information

บทที่ 2 How to write …short messages

บทที่ 3 How to write …about likes and dislikes

บทที่ 4 How to write …about daily routines