ผู้สอน
นางสาว ธมนวรรณ ตะสัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23384

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีของการแนะแนว ความสำคัญของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ หลักการและเทคนิคการให้คำปรึกษา การจัดบริการการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ โครงการบริหารและการดำเนินงานการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ