เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนอัคลาก ม.๕

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สมศักดิ์ เหล่หวัน

โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักเรียนเรียนรู้และเข้าพร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตนเป็นคนดีได้