เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Basic Chinese 2/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้บทสนทนาภาษาจีนรูปแบบง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การออกเสียงที่ถูกต้อง การฝึกสะกดคำอย่างถูกต้องตามไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน การใช้วลีและประโยคง่ายๆได้อย่างเหมาะสม ฝึกการเขียนอักษรจีนเป็นไปตามกฎการเขียนอักษรจีน