เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English I

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การอ่านออกเสียง โครงสร้างของภาษาในระดับขั้นต้น การสนทนาโต้ตอบ การทักทาย แนะนำตัว ขอร้อง ขอบคุณ ขอโทษ การเขียนบอกขั้นตอน ทิศทาง วิธีปฏิบัติ การบรรยาย ลักษณะ สิ่งของทั่วๆไป