homeโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ com15541
person
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ com15541

ผู้สอน
นาย วชิระ ศรสุรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ com15541

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2342

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

1.จุดประสงค์รายวิชา

     1.1.  เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับงานอาชีพ

     1.2.  เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดทำเอกสารการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงาน และการผลิตสื่อ
              ใน งาน อาชีพ

     1.3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

2. มาตรฐานรายวิชา

     2.1.  ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดการเอกสาร

     2.2.  ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น

     2.3.  ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

     2.4.  ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อและการนำเสนอผลงาน

     2.5.  ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ

3. คำอธิบายรายวิชา
               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการเอกสาร การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ สื่อผสมและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)