เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมายบอก จำแนก จัดกลุ่ม ฝึกทักษะการคิดคำนวณ กระบวนการคิด และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

จำนวนนับ ๑ - ๑๐๐ และ ๐ การบอกจำนวน การอ่าน และการเขียนตัวเลขแทนจำนวนชื่อหลักค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก การเขียนในรูปแบบกระจาย การเปรียบเทียบ
การใช้เครื่องหมาย (= , ¹ ) (> , <) การเรียงลำดับจำนวน การนับเพิ่มทีละ ๑ และทีละ ๒
การนับลดทีละ ๑ และทีละ ๒
การบวก การลบ และโจทย์ปัญหา การบวกจำนวนที่มี ผลบวกไม่เกิน ๑๐๐
การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐ การบวก ลบ ระคนโจทย์ปัญหา
การวัดความยาวความสูงและระยะทางโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
การชั่ง การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
การตวง การตวงโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน