ผู้สอน
ชนาภา โคตะนันท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23440

สถานศึกษา

โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์ ลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์ ลักษณะหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ ลักษณะที่ปรากฏหรือสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวัน การดึงหรือการผลักวัตถุ องค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพของดินในท้องถิ่น ในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดคุณลักษณะการเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม