เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและอธิปรายเกี่ยวกับจุดเส้นรูปร่างความหมายและประเภทของความรู้สึกความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานวิธีการใช้สีเทียนเทคนิคการใช้สีเทียนวิธีการเก็บรักษาสีเทียน วิธีการและเทคนิคการใช้สีไม้วิธีการเก็บรักษาสีไม้ วัสดุอุปกรณ์ในการใช้สีน้ำวิธีการและเทคนิคการใช้สีน้ำการเก็บรักษาสีน้ำ วัสดุอุปกรณ์ในการใช้สีโปสเตอร์การเก็บรักษาสีโปสเตอร์ และทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงและทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติและงานทัศนศิลป์มีทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างผลงานเพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้สึกออกมาเป็นผลงานมีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการส่งเสริมกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศิลป์ในท้องถิ่นมีการประเมินชิ้นงานโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics)