เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาอังกฤษ Past of Speech (ครูพลอย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นันทิกานต์ วัลภะ

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา

Part of Speech คือ ส่วนที่ประกอบออกมาเป็นคำพูด ออกมาเป็นประโยค ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ

เช่น รากฐาน ผนัง เพดาน หลังคา ประตู หรือหน้าต่าง เป็นต้น ซึ่งส่วนประกอบที่ประกอบขึ้นมาเป็นคำพูด มี 8 ชนิด

Related image