homeหลักการบริหารการศึกษา
person
หลักการบริหารการศึกษา

ผู้สอน
person
อาจารย์ ดร. พิมผกา ธรรมสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการบริหารการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2347

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาความหมาย การบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา   กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร  ภาวะผู้นำกับการบริหาร  การประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษา   การนิเทศการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร  ปัญหาต่าง ๆและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)