หลักการบริหารการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษาความหมาย การบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา   กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร  ภาวะผู้นำกับการบริหาร  การประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษา   การนิเทศการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร  ปัญหาต่าง ๆและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย