homeหลักการบริหารการศึกษา
personperson_add
หลักการบริหารการศึกษา

ผู้สอน
person
อาจารย์ ดร. พิมผกา ธรรมสิทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการบริหารการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2347

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาความหมาย การบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา   กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายในหน่วยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร  ภาวะผู้นำกับการบริหาร  การประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษา   การนิเทศการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร  ปัญหาต่าง ๆและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)