เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (ภ.วค.๕๙๑)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษา

1. อธิบายแนวคิด ความหมาย ทฤษฎีของเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศได้

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้

3. เลือกใช้และบารุงรักษาสื่อการเรียนการสอนได้

4. ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาได้

5. อธิบายสภาพปัญหาทางการศึกษาของประเทศไทยและการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้

6. ตระหนักถึงความสาคัญของนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้