เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GED4003-คอมพิวเตอร์กับชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทบาท ความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม ปฏิบีติการและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารสนเทศโดยคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง