เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำนำ

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกประการ ส่งเสริมกระบวนกาคิด การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถ ในการสื่อสาร การตัดสินใจ การนำไปใช้ในชีวิต ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะในการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน รู้จักนำประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีคุณธรรม

    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.๖ มีทั้งหมด ๒ หน่วย

     หน่วยที่ ๑ ข้อมูลและสารสนเทศ

          บทที่ ๑ ข้อมูลและสารสนเทศ และกระบวนการแก้ปัญหา

          บทที่ ๒ การค้นหาและจัดการข้อมูล

     หน่วยที่ ๒ ผลจากคอมพิวเตอร์

          บทที่ ๑ การนำเสนอข้อมูล

          บทที่ ๒ การสรรค์สร้างชิ้นงาน

แต่ละหน่วยการเรียนรู้สามารถแบ่งเป็นบทย่อย ๆ ซึ่งประกอบด้วย

     ๑. เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย กำหนดระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียนว่าเมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ต้องบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรข้อใดบ้าง

     ๒. สาะสำคัญ แก่นความรู้ที่เป็นความรู้ความเข้าใจคงทนติดตัวผู้เรียน

     ๓. เนื้อหา ครบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ นำเสนอเหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น

     ๔. กิจกรรม มีหลากหลายรูปแบบให้นักเรียนปฏิบัติ แบ่งเป็น

          (๑) กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน นำเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน

          (๒) กิจกรรมการเรียนรู้ มอบหมายให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะประจำหน่วย