ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕