ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔