เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Advanced Chinese

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา 936-272 ภาษาจีนระดับสูง ADVANCED CHINESE จะเป็นการต่อยอดมาจากรายวิชา 936-271 ภาษาจีนระดับกลาง INTERMEDAITE CHINESE ซึ่งผู้เรียนสามารถนำเนื้อหา คำศัพท์ หลักไวยากรณ์ที่ได้เรียนมาปรับใช้ให้เข้ากับเนื้อหาที่กำลังเรียน ทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาได้อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย