แผน B (ภ.วค.593) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชีพครู (นวัตกรรม 2560) (ห้อง 1647)


ผู้สอน
ปสุตา แก้วมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
แผน B (ภ.วค.593) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชีพครู (นวัตกรรม 2560) (ห้อง 1647)

Class ID
23548

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คำอธิบายวิชา

เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)