ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑