เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-202 Human Ecology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมฤดี สงวนแก้ว

มหาวิทยาลัยสงขลสนครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ที่จะมีผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทางสังคมกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทรัพยากร