ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒