เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

426-356 Watershed Management

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ สภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพของลุ่มน้ำต่างๆ ในประเทศไทย หลักการจัดการลุ่มน้ำ การอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพลุ่มน้ำ ปฏิบัติการวิเคราะห์และกรณีศึกษาการจัดการลุ่มน้ำ

Human and natural resources relationship; physical geography of watershed in Thailand; principle of watershed management; conservation and quality improvement of watershed; practice analysis and case study of watershed management