ผู้สอน
สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

426-356 Watershed Management


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23561

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ สภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพของลุ่มน้ำต่างๆ ในประเทศไทย หลักการจัดการลุ่มน้ำ การอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพลุ่มน้ำ ปฏิบัติการวิเคราะห์และกรณีศึกษาการจัดการลุ่มน้ำ

Human and natural resources relationship; physical geography of watershed in Thailand; principle of watershed management; conservation and quality improvement of watershed; practice analysis and case study of watershed management