ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ ของรายวิชา คอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)