ห้องเรียนฟิสิกส์ ' ครูยุ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาฟิสิกส์ 5 ว30205 ปีการศึกษา 2555