เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาวิทยาการก้าวหน้าไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ Selected Topics in Electrics - Electronic (343156)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ยินดีตอนรับนักศึกษาทุกคนที่ลงเรียนวิชานี้นะค่ะ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในวิชานี้

ผู้สอนในรายวิชานี้ชื่อ อาจารย์พัชราภรณ์ จีนขาวขำ (อ.ดิว/พี่ดิว) แล้วแต่ผู้เรียนจะเรียกละกัน

แต่ใจจริงไม่อยากให้เรียกว่าพี่ เพราะเขามีกฎห้ามเรียกว่าพี่!!! จำไว้ด้วยนะคะ นร.ทุกคน


เนื้อหาในวิชานี้

หลักๆจะประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆอยู่ 5 หัวข้อดังนี้

  1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
  2. Computer Vision
  3. Mixed Reality(MR)
  4. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
พาหนะไร้คนขับ (AV)

วิชาบังคับก่อนเรียน:ไม่มี

จำนวนชั่วโมงทฤษฎี:2ชั่วโมงการวัดและประเมินผลการเรียน

จิตพิสัย 10%

Mini Project & พรีเซนต์ 20%

การบ้าน 10%

Midterm 25%

Final 35%


เกรณ์การให้คะแนน

A B+ B C+ C D+ D
80 up 70-79 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49

หมายเหตุ ต่ำกว่า44คะแนน F


ทำความเข้าใจก่อนเรียน

นร.ทุกคนสามารถดาว์โหลดเอกสาร หรือส่งการบ้านทางนี้ได้ โดยการโหลด App Classstart จาก Play Store มาลงใน Tablet หรือมือถือ
แล้วคาบแรกที่เรียนก็ขอให้นร ทุกคนช่วยโหลดและเอกสารทุกอย่างให้พร้อมด้วยคะ