ผู้สอน
ทรายแก้ว รุ่งไทย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ป.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23619

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ


คำอธิบายชั้นเรียน

ค 13101 คณิตศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 200 ชั่วโมง

ศึกษา เรียนรู้ ตัวเลขฮินดูอารบิค ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงประมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ การนับเพิ่มและการนับลดทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 และทีละ 50 การเปรียบเทียบจำนวนนับและการใช้เครื่องหมาย = ¹ > < หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการใช้ 0 เพื่อยึดตำแหน่งของหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 5 จำนวน การบวก ลบ คูณ หาร และการบวก ลบ คูณ หาร ระคน โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน ของจำนวนนับ ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์

ศึกษา เรียนรู้ การวัดความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด การตวงปริมาตรและความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัด การชั่งน้ำหนัก การตวง การเปรียบเทียบและคาดคะเนความยาว น้ำหนัก ปริมาตรและความจุของภาชนะ การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การอ่านและการเขียนเวลา จำนวนเงิน โดยใช้จุด ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ำหนัก และเวลา

ศึกษา เรียนรู้ ชนิดของรูปเราขาคณิต รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม และรูปแปดเหลี่ยม รูปที่มีแกนสมมาตร จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง จุดตัด มุมและสัญลักษณ์ รูปเรขาคณิตสองมิติ

ศึกษา เรียนรู้ แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซ้ำ ความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ

ศึกษา เรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน การอ่านแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เขียน อ่าน เปรียบเทียบ เรียงลำดับ จำแนก ระบุ รวบรวม สรุป บันทึก คาดคะเน เลือกเครื่องมือ วิเคราะห์ แสดงวิธีการหาคำตอบ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งที่เรียนรู้ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ

มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

สาระท้องถิ่น

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ขัวมุง และชุมชนสันดอนรอม ในการฝึกทักษะการคิดคำนวณ และหลักการแก้ปัญหา จำนวนนับ การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา การชั่ง การตวง และเงิน

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ป 3/1 ป 3/2

ค 1.2 ป 3/1 ป 3/2

ค 2.1 ป 3/1 ป 3/2 ป 3/3 ป 3/4 ป 3/5 ป 3/6

2.2 ป 3/1 ป 3/2 ป 3/3

3.1 ป 3/1 ป 3/2 ป 3/3

3.2 ป 3/1 ป 3/2

ค 4.1 ป 3/1 ป 3/2

ค 5.1 ป 3/1 ป 3/2

ค 6.1 ป 3/1 ป 3/2 ป 3/3 ป 3/4 ป 3/5 ป 3/6

รวมตัวชี้วัด 28 ตัว