477-203 Human Factors in Information Systems


ผู้สอน
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
477-203 Human Factors in Information Systems

Class ID
23637

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course

เมื่อเรียนวิชานี้จบแล้วนักศึกษาควรมีความสามารถดังต่อไปนี้

  • อธิบายความสำคัญของปัจจัยหลักเชิงมนุษย์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและการใช้งานระบบสารสนเทศได้
  • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ได้
  • อธิบายหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
  • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และทดสอบประสิทธิภาพของระบบได้

2. คำอธิบายรายวิชา Course Description

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักจิตวิทยาในการโต้ตอบของมนุษย์ต่อคอมพิวเตอร์ ปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ในระบบสารสนเทศ วิศวกรรมยูสบิลิตี้ หลักการและเทคนิคของการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศโดยเน้นความสำคัญของผู้ใช้เป็นหลัก หลักการและเทคนิคการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบของผู้ใช้ หลักการและเทคนิคออกแบบส่วนติดต่อประสานระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการและเทคนิคการประเมินยูสบิลิตี้ การพัฒนาชุมชนออกไลน์ สารสนเทศศาสตร์สังคม

3. ตำราและเอกสารหลัก Required textbooks and materials

4. อุปกรณ์ทำงานกลุ่มแต่ละสัปดาห์ กลุ่มละ 3 คน

  • สี permanent markers หลายสี
  • กระดาษพรุ๊ป
  • สก๊อตเทป

5. แผนการสอน Teaching Plan

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

1

• Class introduction + ClassStart.org + ชื่อเล่น + จัดกลุ่ม

• Overview of Human Computer Interaction

Group case study 1/10 + presentation (2%)

2

Human Information Processing

Group case study 2/10 + presentation (2%)

3

Software Project Management

Group case study 3/10 + presentation (2%)

4

HTML

Quiz 1/5 (2%) + Group workshop 4/10 (2%)

5

CSS

Quiz 2/5 (2%) + Group workshop 5/10 (2%)

6

Bootstrap

Quiz 3/5 (2%) + Group workshop 6/10 (2%)

7

GitHub

Quiz 4/5 (2%) + Individual workshop 7/10 (2%)

8

Flask on Google app engine

Quiz 5/5 (2%) + Individual workshop 8/10 (2%)

9

Flask on Google app engine

Group project phase 1/4 - proposal + prototype (2%)

10

User research

Group case study 9/10 (2%)

11

Information architecture design

Group case study 10/10 (2%)

12

User interface design

Group project phase 2/4 - interface design (2%)

13

Usability evaluation

Group project phase 3/4 - usability evaluation (2%)

14

Group project phase 4/4 - report + presentation (4%)

Project presentation (Continued)

15

Knowledge integration

Knowledge integration (Continued)

หมายเหตุ: งดสอน 22-24 มีค. เดินทางราชการ

6. การประเมินผล

วิธีการประเมิน

Evaluation Methods

สัดส่วนของการประเมิน

Percentage of Evaluation

Midterm exam - 16 มีนาคม 2560 09.00 - 12.00

30

Final exam - 13 พฤษภาคม 2560 09.00 - 12.00

30

Quizzes (5 ครั้ง)

10

Project (4 ระยะ) - Flask+Bootstrap on Google App Engine

10

Case studies/Workshops (10 ครั้ง)

20

7. การตัดเกรดอิงเกณฑ์

A (ดีเยี่ยม)

80 - 100

B+ (ดีมาก)

75 - 79

B (ดี)

70 - 74

C+ (พอใช้)

65 - 69

C (ค่อนข้างดี)

60 - 64

D+ (อ่อน)

55 - 59

D (อ่อนมาก)

50 - 54

E (ตก)

0 - 49

8. Course Policies:

Missed Classes: The student is responsible for obtaining material distributed on class days when he/she was absent. This can be done through contacting a classmate who was present or by contacting the instructor during his office hours or other times. Missed or late quizzes can not be made up under any circumstances but with good cause and adequate notice, an early quiz may be given.

Assignments: All assignments are due at the end of class on the date due. No exceptions are made.

Academic Dishonesty: Plagiarism and cheating are serious offenses and may be punished by failure on exam, paper or project; failure in course; and or expulsion from the University. For more information refer to the "Academic Dishonesty" policy in the University Undergraduate Catalog. For this class, it is permissible to assist classmates in general discussions of computing techniques. General advice and interaction are encouraged. Each person, however, must develop his or her own solutions to the assigned projects, assignments, and tasks. In other words, students may not "work together" on graded assignments.

Need for Assistance: If you have any condition, such as a physical or learning disability, which will make it difficult for you to carry out the work as I have outlined it, or which will require academic accommodations, please notify me as soon as possible.

Incomplete Policy: Students will not be given an incomplete grade in the course without sound reason and documented evidence as described in the Student Handbook. In any case, for a student to receive an incomplete, he or she must be passing and must have completed a significant portion of the course.

eLearning: It will be used for class content (e.g., class slides and assignment descriptions) and the recording of grades. Slides will be posted before class. Class announcements (e.g., change in assignment dates) will also be posted. It is the students’ responsibility to keep up with the changes that are posted on eLearning.

Make­up Exams: No make­up tests/workshops/case studies will be offered except on medical or educational grounds. You will be required to provide necessary documentations.

Attendance Policy: Attendance is extremely important. Students are expected to attend all classes in order to achieve maximum success.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)