เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสังคมศึกษา ชั้นป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เสริมศักดิ์ บุตรทอง

โรงเรียนเทศบาล1 หนองตมศึกษา

นักเรียนสามารถอธิบายหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆได้