เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีเพิ่มเติม 2 ว30202/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นคร หนองพล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนนี้เปิดไว้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน เช่น ส่งใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึก การทดสอบย่อย การซ่อมเสริม ชั้นเรียนนี้จะอนุญาตให้สมาชิกอื่นที่ไม่ใช่ผู้เรียนเข้ากิจกรรมและข้อมูลของชั้นเรียนได้