ชั้นนายพันเหล่าทหารสื่อสาร ทบ. และ บก.ทท.

คำอธิบายชั้นเรียน

จะเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์และการวางแผนระบบการสื่อสาร