เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาพระพุทธป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การฝึกสติและสมาธิ เป็นการบริหารจิตที่มีประโยชน์ ช่วยทำให้จิตใจสงบ ลดความตึงเครียด และทำให้เกิดปัญญาในการทำงานต่างๆ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

2. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 ตัวชี้วัด

ส 1.1 ป.3/6 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิ

ในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามที่กำหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) เห็นคุณค่าและความสำคัญของการฝึกสติและสมาธิได้

2) บอกประโยชน์ของการฝึกสติและสมาธิได้