ผู้สอน
กรกฏ สุวรรณวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.5เทอม1ค32201(เรื่อง Expo&log)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23755

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

รู้ และเข้าใจ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มและจำนวนตรรกยะ รากที่n ในระบบจำนวนจริง จำนวนจริงในรูปกรณฑ์ การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึมโดยใช้การศึกษาจำแนก อธิบาย สรุปผล นำไปใช้ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ใช้ภาษาและสัญลักษณ์สื่อความหมายนำเสนอได้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆได้อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ความรู้

  • เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มและจำนวนตรรกยะ รากที่n ในระบบจำนวนจริง จำนวนจริงในรูปกรณฑ์
  • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และสมการเอกซ์โพเนนเชียล
  • ฟังก์ชันลอการิทึม สมการลอการิทึม การหาค่าลอการิทึม และ การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม
  • การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม