เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ป.2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์

สาระสำคัญตามมาตรฐาน การเรียนรู้ที่ ว 1.1 / ว 1.2 / ว 8.1

  • ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
  • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์
  • ประโยชน์ของพืชและสัตว์ในด้านของปัจจัยสี่

ลำดับแผนการจัดการเรียนรู้

-แผนการเรียนรู้ที่ 1

-แผนการเรียนรู้ที่ 2

-แผนการเรียนรู้ที่ 3

เรื่อง การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์

เวลา 5 ชั่วโมง

เรื่อง การตอบสนองของพืชและสัตว์

เวลา 2 ชั่วโมง

เรื่อง ประโยชน์ของพืชและสัตว์

เวลา 2 ชั่วโมง

ทบทวน/ทดสอบ หน่วยที่ 1

เวลา 1 ชั่วโมง

กระบวนการเรียนรู้หลัก

  • วิธีสอนแบบกระบวนการสืบสวนสอบสวน
  • วิธีสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม

กระบวนการเรียนรู้บูรณาการ

1.บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ โดยนำความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้มาวางแผนการดูแลต้นไม้

2.บูรณาการสู่ชีวิตจริง โดยใช้สื่อที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน รวบรวม มาจัดทำภาพผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์