ผู้สอน
อาภารัตน์ พันธ์โยธี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

11101 English P.1 (2/2559)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23758

สถานศึกษา

โรงเรียนเซนต์เมรี่


คำอธิบายชั้นเรียน

สาระสำคัญ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จริงได้

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Days of the week และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์ของหมวด Days of the week ได้

3. นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน