เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

11101 English P.1 (2/2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาระสำคัญ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จริงได้

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Days of the week และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์ของหมวด Days of the week ได้

3. นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน