เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 32105 - การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Vegas Pro ชั้น ม.4/1 (1/60)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชานี้ ใช้สำหรับเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เพื่อใช้เรียนเรื่อง การตัดต่อวีดีโอโปรแกรม Vegas Pro