เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อนุบาล1/การสื่อสาร​

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รุจิรา เจริญรัตน์

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

หน่วย การสื่อสาร

แนวคิด

การสื่อสาร คือ การติดต่อ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีหลายวิธี เช่น จดหมาย โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หนังสือ ในการสื่อสารถึงกันทุกครั้งผู้สื่อสารควรมีมารยาทที่ดีในการสื่อสาร และในการสื่อสารแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีองค์ประกอบในการสื่อสารให้ครบ เพื่อสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์และครบถ้วน ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมี 3 ประการ คือ ผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร

จุดประสงค์

1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารและเครื่องมือสื่อสารได้

2.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารและประโยชน์ของการสื่อสารได้

3.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ในการสื่อสารเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทที่ดีในการสื่อสาร

4.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจ่าหน้าซองจดหมาย เพื่อให้เด็กสามารถส่งจดหมายได้ด้วยตนเอง

เสนอแนะเพิ่มเติม

1.ครูส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยการให้เด็กรู้จักวิธีการทำอย่างตั้งใจ การพูดด้วยถ้อยคำที่สื่อความ-หมายชัดเจน สุภาพ โดยครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก

2.ครูอาจจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในการเก็บสะสมแสตมป์ หรือการเก็บสะสมบัตรโทรศัพท์ เพื่อปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรื่อง วิธีการสื่อสารและความหมายของการสื่อสาร

จุดประสงค์

1. เพื่อให้เด็กสามารถบอกชื่อเครื่องมือสื่อสารได้

2. เพื่อให้เด็กสามารถบอกความหมายของการสื่อสารได้

3.เพื่อให้เด็กสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้อย่างถูกวิธี

สาระที่ควรเรียนรู้

การสื่อสาร คือ การติดต่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการจากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยวิธีการต่างๆ เครื่องมือสื่อสารมีจดหมาย โทรศัพท์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครื่องเล่น แถบบันทึกเสียง

ประสบการณ์สำคัญ

1. การบอกชื่อเครื่องมือสื่อสาร

2. การทดลองใช้เครื่องมือในการสื่อสาร

กิจกรรมและประสบการณ์

ขั้นนำครูนำภาพเครื่องมือสื่อสารมาให้เด็กดู จากนั้นให้เด็กบอกชื่อเครื่องมือสื่อสารแต่ละชนิด

ขั้นสอนเด็กๆ ตอบคำถามอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารต่างๆ และครูเฉลยโดยการเปิดผ้าคลุมเครื่องมือ

สื่อสาร (ของจริง) ออกให้เด็กดู โดยใช้คำถามนำ เช่น

- สี่เหลี่ยมผืนผ้า ดูได้ ฟังได้ ให้ความสนุกสนาน ทายซิอะไร

- ร้องดัง กริ๊ง กริ๊ง พูดได้ ฟังได้ อยู่ใกล้หรือไกลก็ได้ยินเสียง

- ตัวหนังสือมากมายมีทั้งสนุก และให้ประโยชน์

- มีเสียงมากมายมีไว้ฟัง จะเบาหรือดังก็สนุกเพลิดเพลิน

ขั้นสรุปครูให้เด็กบอกวิธีการใช้เครื่องมือสื่อสารแบบต่างๆ และทดลองใช้เครื่องมือสื่อสารแต่ละชนิด

สื่อการเรียนรู้

รูปภาพโทรทัศน์ เครื่องเล่นแถบบันทึกเสียง โทรศัพท์ จดหมาย หนังสือพิมพ์

ประเมินผล

1. สังเกตการบอกวิธีการใช้เครื่องมือสื่อสารแบบต่างๆ ของเด็ก

2. สังเกตการตอบคำถามของเด็ก