เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศีลธรรม ประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิต การดำเนินชีวิตตามคุณธรรม

ความอ่อนโยน นบนอบ บริสุทธิ์ สุภาพของพระนางมารีย์ ของสหพันธ์นักบุญ ประวัติพระสันตะปา

จุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์ การสร้างความสัมพันธ์กับตนเองและผู้อื่น การดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับ

พันธกิจชีวิตที่ได้รับ การเป็นพยานในฐานะภาพลักษณ์ บุตรที่ได้รับการไถ่กู้

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตามหลักคุณธรรม โดยมีคำสอนของพระเยซูเจ้า ชีวิตของแม่พระ

และบุคคลสำคัญเป็นตัวอย่าง ทั้งสามารถเลียนแบบอย่างคุณธรรมต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าของ

ชีวิตการเป็นบุตรพระเจ้า การร่วมในวจนพิธีกรรม วันฉลองที่สำคัญด้วยความสำรวม ศรัทธาและเลื่อมใส

เข้าใจตนเอง รู้จักสร้างความสัมพันธ์กับตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม อย่างกลมกลืนและเป็นสุข มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามเอกลักษณ์ซาเลเซียน ขยัน ศรัทธา ร่าเริง ควบคู่กับการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดี

มีวิจารณญาณ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนได้อย่างถูกต้อง อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข