โครงงานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วารุณี บุญชู

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โครงงานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2378

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงงานภาษาไทย  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการทำหนังสือเล่มเล็ก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.