โครงงานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงงานภาษาไทย  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการทำหนังสือเล่มเล็ก