homeโครงงานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
person
โครงงานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วารุณี บุญชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2378

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงงานภาษาไทย  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการทำหนังสือเล่มเล็ก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)