เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่อง สัตว์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สาระสำคัญ

สัตว์ต่าง ๆ สามารถดำรงชีวิตและเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเจริญเติบโต ได้แก่ อาหาร น้ำ อากาศ และที่อยู่อาศัย

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

1. ระบุปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (K)

2. ทำกิจกรรมสืบค้นข้อมูลปัจจัยที่สัตว์ต้องการในการดำรงชีวิตได้ (P)

3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A)

สาระการเรียนรู้

1.ความรู้

สัตว์ต่าง ๆ สามารถดำรงชีวิตและเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีดังนี้

1. สัตว์ต้องการอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต สามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้

2. สัตว์ต้องการน้ำ น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย น้ำเป็นปัจจัยสำคัญของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้สัตว์บางชนิดยังใช้น้ำเป็นที่อยู่อาศัย ที่วางไข่และเจริญเติบโต

3. สัตว์ต้องการที่อยู่ เพื่อความอบอุ่น และปลอดภัยจากศัตรู ที่อยู่ของสัตว์มีทั้งบนบก บนพื้นดิน บนต้นไม้ ในรู ที่ลำต้นของต้นไม้ ในน้ำ และเคลื่อนที่ในอากาศ

4. สัตว์ต้องการอากาศเพื่อหายใจ สัตว์บกได้อากาศจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว สัตว์น้ำได้อากาศทั้งในน้ำ และจากการโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อหายใจ

2. ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด

1. ทักษะการสังเกต

2. ทักษะการสืบค้น

3. ทักษะการสื่อความหมาย

4. การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพทักษะ

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

2. ใฝ่เรียนรู้

4. สมรรถนะสำคัญ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้

ชิ้นงานหรือภาระงาน

แผนภาพความคิดปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์

ประเมิน

ประเมินการ สังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบคำถามประเมินแผนภาพความคิด