เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาประวัติศาตร์ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรีย์พร ดอนสมพงษ์

โรงเรียนเซนต์เมรี่

1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ศักราช หรือ คำบอกปีที่เราเห็นในปฏิทินไทยส่วนใหญ่มี 2 ศักราช คือ พุทธศักราช หรือ พ.ศ. และคริสต์ศักราช หรือ ค.ศ.

2. ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 ตัวชี้วัด

ส 4.1 ป.3/1 เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายที่มาของพุทธศักราช หรือ พ.ศ. คริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. และฮิจเราะห์ศักราช

หรือ ฮ.ศ. ได้

3. สาระการเรียนรู้

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

Ÿที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เช่น พุทธศักราช คริสต์ศักราช อย่างสังเขป

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น