ผู้สอน
หนึ่งฤทัย แก้วหาวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Quiz3 social


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23790

สถานศึกษา

โรงเรียนเซนต์เมรี่


คำอธิบายชั้นเรียน

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จะมีผลต่อมนุษย์

ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน เช่น กลางวัน กลางคืน ความร้อนของอากาศ ฝน-เมฆ-ลม

2. ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย และอาหาร

3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว

กิจกรรมการเรียนรู้

นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สภาพอากาศ มนุษย์กับสภาพแวดล้อม


กิจกรรมที่ 1

สภาพอากาศ

วิธีสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) วิธีสอนโดยเน้น

กระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม

เวลา 4 ชั่วโมง

1. ครูถามนักเรียนว่า ในวันนี้มีสภาพอากาศเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียน แล้วครูแบ่ง นักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน คละกัน ตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมเรื่อง สภาพอากาศ ตามที่ตนเองทราบ แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด

แล้วส่งตัวแทนนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

2. ครูนำภาพเด็กกำลังวิ่งเล่น และภาพเด็กกำลังนอนหลับ มาให้นักเรียนดู แล้วครูถามนักเรียนว่าการดำเนินชีวิตในเวลากลางวันและในเวลา กลางคืน แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด แล้วครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน สรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันจากหนังสือเรียน แล้วนำความรู้ที่ ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความรู้ที่ได้จากการอภิปราย กลุ่ม แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนโดยครูเป็นผู้ตรวจ สอบความถูกต้อง

4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง สภาพอากาศ ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน

5. ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ให้นักเรียนดู

6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ฝน เมฆ ลม จากหนังสือเรียน

แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด

7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเรียงความสั้นๆ เรื่อง ฤดูที่ฉันชอบ พร้อมวาดภาพประกอบ ระบายสี

8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง จากหนังสือเรียน

9. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันยกตัวอย่างการปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง มากลุ่มละ4-5 ตัวอย่าง แล้วออกมานำเสนอผลงาน ที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

แล้วครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ในรอบวัน

และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่ 2

มนุษย์กับสภาพแวดล้อม

วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (Cippa Model) วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม

เวลา 4 ชั่วโมง

1. ครูนำภาพชาวประมง ภาพชาวสวนผลไม้ มาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า บุคคลในภาพประกอบ อาชีพใด และอาชีพเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมอย่างไร โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องลักษณะ ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ตามความเข้าใจของนักเรียนแล้วสรุปสาระสำคัญ ลงในสมุด

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ จากหนังสือเรียนแล้วนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ ความรู้ที่ได้จากการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน แล้วครูอธิบายเรื่อง ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ให้นักเรียนฟัง เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา

4. ครูให้นักเรียนหาภาพที่เป็นลักษณะภูมิประเทศของชุมชนของตนเอง มาคนละ 1 ภาพ แล้วเขียนอธิบายลักษณะภูมิประเทศ ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด เมื่อทำเสร็จแล้วออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน แล้วครูและนักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ เพื่อนำมาจัด ป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

5. ครูแจกใบความรู้เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม แล้วครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ให้ นักเรียนดู เพื่อกระตุ้นเร้าให้เกิดความสนใจ

6. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน อภิปรายความรู้เรื่อง มนุษย์กับสภาพแวดล้อม ที่ได้จากการศึกษาใบความรู้เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแล้วสรุปประเด็นสำคัญจดลงในสมุด

7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการรู้เท่าทันและการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม จากหนังสือเรียน แล้วสรุปประเด็นสำคัญจดลงในสมุด จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และคอยอธิบายเพิ่มเติม

8. ครูให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัว เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ในประเด็นที่ครูกำหนดให้ แล้วให้นักเรียน แต่ละคนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็น ผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันคัดเลือก ผลงานที่ดี ที่สุด 3 อันดับ เพื่อนำมาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สภาพอากาศ มนุษย์กับสภาพแวดล้อม