เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.5เทอม1ค32201

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แบบบันทึกการจัดทำคำอธิบายรายวิชา

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชาค 32201กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เวลา40ชั่วโมง จำนวน1.0หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 1 / 2552


คำอธิบายรายวิชา

มีความรู้ความเข้าใจ คิดรวบยอด คิดคำนวณ เชื่อมโยง สื่อความหมาย นำไปใช้ปฏิบัติ แก้ปัญหา ให้เหตุผลในเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และเวกเตอร์ในสามมิติ

โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ เลือกตัดสินใจอย่างถูกต้อง มีเหตุผล มีทักษะกระบวนการ รักการทำงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีความสุข

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ค 2.2 ม.5/1

มฐ ค 3.1 ม.5/1 , ม.5/2

มฐ ค 3.2 ม.5/1

มฐ ค 4.1 ม.5/1 , ม.5/2

มฐ ค 4.2 ม.5/1

มฐ ค 6.1 ม.5/1-ม.5/6

(รวม 13 ตัวชี้วัด)