เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (1/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ง 32201 คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สืบค้น ปฏิบัติ เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ แล้วสามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ ข้อดีและข้อด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ การพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอน 5 ขั้นตอนในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องคอมพิวเตอร์

โดยใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากจินตนาการ และเจตคติที่ดีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เห็นความสำคัญ ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

2. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจได้

3. สามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาได้ถูกต้อง

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้