โครงงานภาษาอังกฤษ รหัส อ 30219 โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

1.  Register for studying .

2.  Create your ID

3.  Request to study

4.  Follow the direction

5.  Do the activity given

6.  Evaluation Study