เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสังคมชั้นป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรื่องแผนผัง แผนที่ ภาพถ่าย

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายที่เกี่ยวกับชุมชน สามารถแสดงที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพของชุมชนได้อย่างชัดเจน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 ตัวชี้วัด

ส 5.1 ป.3/1 ใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป.3/2 เขียนแผนผังง่ายๆ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกความหมาย แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายได้

2) ใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้

3) บอกความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทางได้

4) เขียนแผนผังง่ายๆ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชนได้

สาระการเรียนรู้

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย

2) ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง

3) ตำแหน่งที่ตั้งสัมพันธ์ของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน เช่น สถานที่ราชการอำเภอ ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ฯลฯ