เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ว 13101 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว  ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูกว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การดำรงพันธุ์และการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ปัญหาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างประหยัด  สมบัติ  ส่วนประกอบและการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิดที่เป็นของเล่น-ของใช้ ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่เกิดจากการกระทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง  ประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ  การตกสู่พื้นของวัตถุเนื่องจากแรงโน้มถ่วง  แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า  ความสำคัญ  วิธีการประหยัดและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  ความสำคัญ  สมบัติและประโยชน์ของน้ำและอากาศ  ส่วนประกอบของอากาศ  ลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศ  ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง  เช่น  การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  การเกิดกลางวัน-กลางคืนและการกำหนดทิศ และโครงงานวิทยาศาสตร์

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสังเกต  ตรวจสอบ  เปรียบเทียบ  จำแนก  ทดลอง  อธิบายและอภิปราย  เพื่อให้เกิดความสามารถด้านความรู้  ความคิด การแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และการใช้ทักษะชีวิต

            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  ร่าเริง   มีจิตสาธารณะและค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว  1.2 ป.3/1 , ว  1.2 ป.3/2 , ว  1.2 ป.3/3

ว  2.1 ป.3/1

ว  3.1 ป.3/1 , ว  3.1 ป.3/2 , ว  3.1 ป.3/3

ว  3.2 ป.3/1 , ว  3.2 ป.3/2

ว  4.1 ป.3/1 , ว  4.1 ป.3/2

ว  5.1 ป.3/1 , ว  5.1 ป.3/2

ว  6.1 ป.3/1 , ว  6.1 ป.3/2 , ว  6.1 ป.3/3

ว  7.1 ป.3/1

ว  8.1 ป.3/1 , ว  8.1 ป.3/2 , ว  8.1 ป.3/3 , ว  8.1 ป.3/4 , ว  8.1 ป.3/5 , ว  8.1 ป.3/6 , ว  8.1 ป.3/7 ,

ว  8.1 ป.3/8