เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

com p-4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง

ศึกษา เรียนรู้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมืออย่างปลอดภัย เหมาะสมกับงาน การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน เลือกวัสดุ อุปกรณ์ มาทำสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด สร้างสรรค์ การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ การสืบค้นข้อมูลอย่างมีขั้นตอนจากแหล่งที่เชื่อถือได้ นำเสนอข้อมูลตามความเหมาะสม และการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยใช้กระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการทำงาน การสืบค้นข้อมูล การทำงานร่วมกับผู้อื่น สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีลักษณะนิสัยในการทำงาน

ในด้านความประหยัด ปลอดภัย ความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา ความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาระท้องถิ่น

- วัสดุ อุปกรณ์ ในท้องถิ่น ที่นำมาทำของเล่นของใช้ ในชีวิตประจำวัน

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1 ป 3/1 ป 3/2 ป 3/3

ง 2.1 ป 3/1 ป 3/2 ป 3/3

3.1 ป 3/1 ป 3/2

รวม 8 ตัวชี้วัด